Profesoriui Konstantinui Jakovlevui Mateckiui – devyniasdešimt

Profesoriui Konstantinui Jakovlevui Mateckiui – devyniasdešimt

VGTU profesoriui emeritui habil. dr. Konstantinui Jakovlevui Mateckiui 2019 m. kovo 6 d. sukanka 90 metų. Žvalus, inteligentiškas, bajoriškos prigimties ir pasitikėjimo kupinas jubiliato stotas, aštrus akademiškas ir žingeidus protas neleidžia tuo patikėti, bet turime garbę ir pareigą tai priminti, pasveikinti profesorių garbingo jubiliejaus proga.

Architektūros profesoriaus habil. dr. Konstantino Jakovlevo Mateckio veikla glaudžiai susieta su VGTU

Jubiliatas dar kupinas veiklos sumanymų, žingeidaus dėmesio ir akademinio užsidegimo. Jis nuolat dalyvauja akademiniuose posėdžiuose ir kituose reikaluose, redakcinėse kolegijose, susitikimuose, rašo ir publikuoja mokslinius tekstus. Vien tik per pastarąjį pusmetį nuo 2018 m. rudens parengtos ir pateiktos kelios publikacijos. LKAS su universitetais (ASU, KU, VGTU) 2018 m. spalio mėn. išleistam mokslo darbų leidiniui „Kraštovaizdžio architektūra Baltijos šalyse – šimtmečio retrospektyva ir ateities perspektyvos“ profesorius parengė išsamų straipsnį apie Lietuvos miesto kraštovaizdžio architektūros formavimąsi ir Sąjunginio techninės estetikos mokslinio tyrimo instituto indėlį šioje srityje. Paties profesoriaus plataus spektro menotyros krypties mokslinis ir kuriamasis darbas, atliktas pramonės architektūros, miesto ir pramonės kraštovaizdžio architektūros ir aplinkos dizaino srityse, apžvelgiamas ir pristatomas  šiame leidinyje atskiru prof. dr. Marijos Burinskienės ir doc. dr. Gintaro Stauskio straipsniu. 2019 m. pavasarį mokslo žurnale „Darnios aplinkos vystymas“ turėtų būti publikuotas jubiliato atsiliepimas apie KTU mokslo darbuotojų dr. Liucijaus Dringelio, dr. Evaldo Ramanausko ir Nijolės Steponaitytės parengtą ir 2015 m. išleistą studiją „Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūros savitumo nustatymas ir jo išsaugojimas“ (Kaunas: Technologija, 2015).

Visas profesoriaus Konstantino gyvenimas pašvęstas Lietuvos architektūros, kraštovaizdžio architektūros ir architektūrinės aplinkos dizaino mokslui ir kūrybai, išleistos 35 autorinės knygos, tarp kurių ir tritomė monografija „Miesto kraštovaizdžio architektūra“ (2009–2014). Profesorius buvo vadovėlio „Miestotvarka“ (2003; 2011) bendraautoris, LKAS ir kelių universitetų leidinio „Kraštovaizdžio architektūra – profesijos horizontai ir sinergija“ (2015) ir kitų leidinių sudarytojas ir bendraautoris. Profesorius yra apdovanotas LKAS žymeniu „Už nuopelnus Lietuvos kraštovaizdžio architektūrai“.

 Apie prof. K. Jakovlevą Mateckį nuolat parašoma ir publikuojama.  Išsamios biografinės apybraižos ir bibliografinės rodyklės, išleistos 2009 ir 2014 m. (sudarytoja Ona Juršaitė, apybraižų autorė Marija Burinskienė), ar tekstai lkas.lt tinklalapyje, portale sa.lt ir mokslo periodiniame leidinyje Miestų želdynų formavimas (2014) plačiai analizuoja profesoriaus veiklą ir darbus. Profesoriaus ilgametė (1954–2016) ir reikšminga kūrybinė veikla apima ilgą, virš 60 metų laikotarpį, todėl visi biografiniai aprašymai būna ilgi. Puiki profesoriaus gyvenimo ir kūrybos aprašymo santrauka yra pateikta Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos tinklalapyje: http://www.anglickiopm.lt/bendruomene/buve-mokiniai-68/lt/konstantinas-mateckis—–gyvenimas–kuryba–mokslas-2.html

Mes gi norime pateikti labai trumpą asmeninę impresiją apie profesorių Konstantiną, su kuriuo turėjome laimės ir garbės bendrauti ir bendradarbiauti ketvirtį amžiaus. Visų pirma pabrėžtina, kad profesorius Konstantinas Jakovlevas Mateckis yra aktyvus LKAS narys, ilgą laiką buvęs valdybos nariu, organizuojamų konferencijų (2005; 2013; 2015; 2017; 2018) Mokslo komitetų pirmininku ar nariu. Atskirai pažymėtina, kad profesoriaus indėlis, moralinis autoritetas ir palaikymas buvo labai svarbus steigiant Edouard‘o François André klubą Lietuvoje, rengiant tarptautinę ir tarpdalykinę mokslinę konferenciją „Parkas mieste – socialinis ir ekonominis veiksnys“ (2005) ar tarptautinę konferenciją „Edouard‘o André Šiaurės parkų kelias“ (2011).

Kita žavi profesoriaus savybė ir veiklos baras – kraštovaizdžio architektūros doktorantūros studijų skatinimas ir palaikymas. Kolegos tikriausiai puikiai mena profesoriaus Konstantino vadovautą Albino Mocevičiaus disertaciją (2010) ir publikacijas Lietuvos ir Baltarusijos parkų istorijos tema. Akademinė laikysena ir parama darbų autoriams – už tai profesoriui dėkingi daugelis bendradarbių ir mokinių. Naujausios disertacijos „Kraštovaizdžio architektūros ir urbanistikos sąveika“ rengimo metu profesorius teikė dalykinę paramą, vertingas pastabas ir patarimus. Disertacijos pirminio redakcinio varianto recenzijoje (2018 m. birželis) parašė: „Atlikto tyrimo rezultatai suponuoja kitus mokslinius tyrimus tarpdisciplininėje erdvėje. Aktualu kraštovaizdžio architektūros ir  urbanistikos sąveiką plačiau nagrinėti ekonominiu, socialiniu, estetiniu, ekologiniu požiūriu, įvertinant kraštovaizdžio vertės kaitos laike galimybes.“ Maloniai apie atliktą darbą profesorius atsiliepė ir šios disertacijos gynimo taryboje metu.

Profesoriaus mokslinio akiračio platumą, tarpdalykinį požiūrį demonstruoja prieš keliolika metų jo vadovauti VGTU magistrų darbai miestotvarkos, nekilnojamojo turto vadybos tema, minėtos LKAS ir Lietuvos turto vertintojų asociacijos konferencijos „Parkas mieste – socialinis ir ekonominis veiksnys“ aktyvus organizavimas dar 2005 m., kai didžioji dalis nekilnojamojo turto vadybos, vertinimo ir kraštovaizdžio specialistų dar apie tai nekalbėjo. Dabar ši tema  plačiai analizuojama ir gvildenama. Neveltui konferencijos straipsnių rinkinys (jo elektroninės kopijos) saugomas užsienio šalių (pvz., Australijos, Vokietijos, Danijos) universitetų bibliotekose ar elektroninėse nacionalinių bibliotekų talpyklose.

Garbingo jubiliejaus proga linkime profesoriui habil. dr. Konstantinui Jakovlevui Mateckiui dar ilgai neprarasti gyvenimo ir veiklos geismo ir džiaugsmo. Plurimos annos, gerbiamas kraštovaizdžio architektūros Mokytojau.

Vaiva Deveikienė ir Steponas Deveikis, 2019-02-28

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku