LKAS ekspertai gina kraštovaizdžio vertybes ir atstovauja visuomenės interesą

LKAS ekspertai gina kraštovaizdžio vertybes ir atstovauja visuomenės interesą


LKAS įsijungė į realių kraštovaizdžio tvarkymo problemų sprendimą, teikdama ekspertinę nuomonę savivaldybių, verslo subjektų ir gyventojų susidomėjimą keliančiais ir dažnai ginčytinais ūkinės veiklos – statybos, kasybos ir kitų – klausimais. 2021 m. pradžioje atsiliepėme į Kauno rajono savivaldybės prašymą pateikti nuomonę dėl planuojamo smėlio ir žvyro karjero įrengimo Virbaliūnų kaime Batniavos sen. visai šalia Nemuno upės (1 pav.). Įsigilinus į vietos ypatumus ir įmonės siūlomą kasybos veiklą, pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje, išryškėjo, kad vystant smėlio ir žvyro karjerą būtų padaryta nepataisoma žala šios vietovės kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei ir šioje panemunės vietoje gausioms nekilnojamojo kultūros paveldo vertybėms: senovės gyvenvietėms, kapinynams, piliakalniams. Savivaldybės atsisakymas planuoti šioje vietovėje iškasenų gavybos veiklą sklypo savininko netenkino, todėl jis kreipėsi į administracinį teismą. Iš daugelio kviestų ir atsiliepusių viešųjų juridinių asmenų likome tik mes, LKAS, pateikėme atsiliepimą ieškinį, dalyvavome procese trečiuoju asmeniu, palaikėme savo nuomonę teismo posėdyje (per nuotolį).

1 pav. Vietovės, kurioje buvo planuojama steigti naują smėlio – žvyro kasimo karjerą, planas.

LKAS pateikė ekspertinę išvadą, kad karjerui plėsti ir eksploatuoti Nemuno slėnyje vieta buvo pasirinkta neatsakingai, nes dėl tikėtino didelio poveikio kraštovaizdžiui naudingų iškasenų gavyba šioje vietoje apskritai negali būti vystoma. Poveikio aplinkai vertinimo programoje pateiktos, o ir kitos tikėtinos poveikio kraštovaizdžiui po eksploatacijos pabaigos vizijos iš esmės keičia didelės vietovės kraštovaizdžio pobūdį iš agrarinio miškingo į stipriai sukultūrintą industrinį, su nebūdingais plano ir erdviniais elementais, tai yra vengtina kompleksinės aplinkosaugos požiūriu. Vietoje to, racionalus ir profesionalus šios jau pažeistos teritorijos tvarkymo būdas turėtų būti rekultivuoti jos esamą kraštovaizdį, kuriame yra ryškūs karjero eksploatacijos pėdsakai, ir sugrąžinti ją gamtiniam Nemuno slėnio potencialui. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsniu, 88 straipsnio 1 punktu, LKAS pasiūlė teismui atmesti pareiškėjo UAB „Benefaktor” skundą kaip nepagrįstą.

„Naujo smėlio ir žvyro karjero kasimui numatoma teritorija Batniavos sen., Virbaliūnų k., maždaug 40 ha sklype parinkta gamtiškai jautrioje itin vaizdingo kraštovaizdžio vietoje, tai yra neatsakingai, neįvertinus visų jos vertybių ir laukiamo ūkinės veiklos poveikio“ sakoma LKAS 2021-01-19 rašte, Nr. 21/1-4 teismui. Teismo posėdyje konstatuota1, kad Kauno rajono savivaldybė turėjo teisėtą ir pagrįstą pagrindą priimti 2021 m. sausio 19 d. sprendimą ,,Dėl nepritarimo planuojamai ūkinei veiklai Batniavos sen., Virbaliūnų k., maždaug
40 ha sklype“.

2 pav. UAB „Ekostruktūra“ perengtos poveikio aplinkai vertinimo programos vizualizacija: galima Nemuno pakrantės kraštovaizdžio ateitis.

Teismas pabrėžė, kad Kauno rajono savivaldybė sprendimą grindė svariais teisiniais argumentais: atsižvelgė į savivaldybės bendrąjį planą ir strateginį plėtros planą 2021–2027 m. (šis klausimas vertas platesnio diskurso dėl priimamų strateginio lygmens priimamų planavimo dokumentų ligitymumo. – J.J. pastaba), taip pat aplinkos ir kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Teritorija yra vertinga gamtiniu, kraštovaizdžio ir rekreaciniu požiūriu bei paveldo objektų gausa: Virbaliūnų, Kriemalos, Kulautuvos ir Brūžės senovės gyvenvietės, Paštuvos piliakalnis, Brūžės dvarvietė ir kapinynas, Lietuvos sklandytojų slėnis. Todėl dėsninga, kad LKAS pateikta ekspertinė išvada (G.Stauskis, V. Deveikienė) ir LKAS pirmininko G. Stauskio dalyvavimas teismo posėdyje buvo orientuoti į kraštovaizdžio vertybių gynimą ir visuomenės intereso atstovavimą. Dar daugiau, dėl planuojamos ūkinės veiklos būtų negrįžtamai pažeista per ne vieną šimtmetį susikūrusi natūrali kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra ir ekosistemų stabilumas. Savivaldybę atstovavęs advokatas Mindaugas Šimonis pažymėjo, kad Teismas atsižvelgė ir į Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos nuomonę, kad naujo smėlio ir žvyro karjero kasimui teritorija pasirinkta
gamtiškai jautrioje itin vaizdingoje kraštovaizdžio vietoje, tai yra neatsakingai, neįvertinus visų jos vertybių ir
laukiamo ūkinės veiklos poveikio2. Galima svarstyti, ar LKAS turėtų dalyvauti realiuose procesuose, vadinamoje „realpolitik“. Akivaizdu, kad tai reikalauja laiko ir atitinkamų gebėjimų. Iš kitos pusės, norėdami kelti kraštovaizdžio architekto profesijos prestižą ir žinomumą, turime imtis tam tikrų veiksmų, reaguoti į kartais beatodairiškus ūkinės veiklos planus, keliančius grėsmę kraštovaizdžiui. Išlaikydami profesinį objektyvumą, tardamiesi ir skirdami tam dalį savo riboto darbo laiko galime dalyvauti viešajame gyvenime, o ekspertų taryba yra itin tinkamas darinys tokiems
darbams atlikti.

Informacinį pranešimą parengė
LKAS ET pirmininkas prof. Jonas Jakaitis
LKAS pirmininkas prof. Gintaras Stauskis
2021-12-04


1 – Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų 2021-11-3 sprendimas
2 – https://simonis-legal.lt/prie-kulautuvos-sustabdyta-smelio-ir-zvyro-karjero-invazija-i-nemuno-upes-sleni/

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku