Profesinės etikos kodeksas

Lietuvos kraštovaizdžio architektų profesinės etikos kodeksas

1.Bendrosios nuostatos
1.1. Kraštovaizdžio architektas (toliau trumpinys – KA), veikiantis Lietuvos kraštovaizdžių tvarkyme, yra atskaitingas savo profesinei bendruomenei už atlikto darbo kokybę ir moraliai atsakingas visuomenei už vykdomos veiklos teikiamą naudą šiai ir ateinančioms kartoms.
1.2. KA savo profesinėje veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis konvencijomis ir kitais įtvirtintais reikalavimais, o taip pat humanistinėmis vertybinėmis nuostatomis, nuolat tobulinamu profesiniu meistriškumu bei patirtimi, sveika racionalia nuovoka..
1.3. Šis kodeksas reguliuoja vidinius ir išorinius profesinius santykius kraštovaizdžio architektūroje, formuoja profesinę elgseną bei praktiką, įtvirtina kraštovaizdžio architektų statusą aplinkos kaitoje.
1.4. Kodekso privalo laikytis kiekvienas Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narys ir tuo prisidėti prie visuomenės interesų nešališko gynimo ir profesijos progreso.
1.5. Kodekso nesilaikantys nariai sudaro pretekstą nario svarstymui Lietuvos Kraštovaizdžio architektų sąjungos Etikos Komisijoje.
1.6. Kodeksas priimamas, ir esant reikalui tobulinamas, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narių visuotiniame susirinkime.
1.7. LKAS narių profesinės etikos kodekso struktūrą sudaro nuostatos, atitinkančios pagrindinius kraštovaizdžio architekto veiklos principus.

  1. Kraštovaizdžio architekto veiklos principai ir jų taikymas

2.1. KA veiklos atitikimas profesijos reikalavimams
2.1.1. KA visuomet privalo elgtis garbingai ir vengti situacijų ar veiksmų, kurie nesutampa su profesiniais įsipareigojimais ir diskredituoja profesiją..
2.1.2. KA turėtų rinktis tik tas profesionalias užduotis, kurias jis gali atlikti kompetentingai bei turi tam atlikti pakankamas galimybes.
2.1.3. KA nuolat kelia savo profesinę kompetenciją ir padeda tobulėti mažiau patyrusiems kolegoms, su kuriais yra susijęs profesiniais ryšiais..
2.1.4. KA atsako už jo priežiūroje dirbančių specialistų kompetenciją bei vykdo kontrolę..
2.1.5. KA siekia darnios aplinkos plėtros, kokybės bei vietovės kraštovaizdžio identiteto išlaikymo.

2.2. Ištikimybė humanistinėms vertybėms, harmonizuojančios moralės nuostatoms ir idealams .
2.2.1. KA turi remtis Lietuvos identitetu, puoselėdamas ir ugdydamas šalies kraštovaizdį..
2.2.2. KA teikia pirmenybę kraštovaizdžio vertybių apsaugai, tradicijų bei ateities sąsajų išlaikymui..
2.2.3. Jeigu KA profesiniai interesai kertasi su kliento ar atskirų suinteresuotų grupių reikalavimais, nepasiekus abipusio sutarimo, KA neturi dalyvauti sandėryje.
2.2.4. KA nedalyvauja jokiame projektų konkurse bei neteikia pasiūlymo, kur dalyvavimo sąlygos ir numatyta pasirašyti sutartis nesuteikia dalyvaujančio konkurse paslaugų teikėjo intelektualinei nuosavybei juridinės apsaugos..
2.2.5. KA nedalyvauja jokiame projektų konkurse bei neteikia pasiūlymo, kur darbo, kuris bus atliekamas, ar paslaugų, kurios bus teikiamos kokybės vertinimas arba būsimo paslaugų teikėjo profesinės kvalifikacijos vertinimas nėra dominuojantis kriterijus..
2.2.6. KA piktavališkai ar nesąžiningai nekritikuoja kito architekto darbo ir nesistengia jo diskredituoti.

2.3. Veiklos viešumas ir skaidrumas

2.3.1. KA neteikia klaidinančios ir neatitinkančios tikrovei informacijos.
2.3.2. KA pastebėjęs, kad kolega teikia klaidinančią ar su profesijos principais prasilenkiančią informaciją, reaguoja tiesiogiai ir informuoja LKAS Etikos komisiją.
2.3.3. KA turi teikti teisingą informaciją apie vykdomus/įvykdytus projektus kontroliuojančioms organizacijoms.
2.3.4. Viešojoje erdvėje KA turi reikšti tik savo profesinę asmeninę nuomonę, kolektyvinė nuomonė gali būti reiškiama pagal suteiktus įgaliojimus.
2.3.5. KA užtikrina, kad jo finansai būtų tvarkomi skaidriai ir pagal įstatymų reikalavimus.

2.4. Pagarbos klientui ir profesinio reiklumo derinimas

2.4.1. KA sąžiningai ir profesionaliai rūpinasi kliento interesais, gerbia kliento konfidencialumą ir neatskleidžia su darbu susijusios informacijos prieš tai negavęs kliento sutikimo.
2.4.2. KA, teikdamas pasiūlymą klientui, išlieka nešališkas ir siūlo geriausią profesionalų sprendimą.
2.4.3. KA su klientu dirba atsakingai, laikosi sutartos kainos ir terminų, laiku informuoja klientą dėl trukdžių, kurie gali lemti darbo eigą ir kainą.
2.4.4. KA, vykdydamas darbus skirtingiems užsakovams, turi organizuoti darbą taip, kad visų projekte dalyvaujančių užsakovų interesai nebūtų pažeisti.
2.4.5. KA neturi imtis užsakymų, prieš tai neturėdamas tinkamo profesinio draudimo.
2.4.6. KA gražina užsakovo pateiktą projektavimo išeities medžiagą pagal pastarojo pareikalavimą.
2.4.7. KA privalo pasirūpinti savo projektų tęstinumu jo išvykimo, ligos ar nedarbingumo atvejais.

2.5. KA profesinio statuso tvirtinimas viešoje erdvėje

2.5.1. KA siekia teisingai ir profesionaliai pristatyti KA veiklą viešoje erdvėje, tam taikydamas masines komunikacijos priemones, virtualią erdvę ir tiesioginius kontaktus.
2.5.2. KA dalyvauja profesiniuose visuomeniniuose judėjimuose ir organizacijose, prisidėdamas prie svarbių Valstybei kraštovaizdžio architektūros problemų sprendimo.
2.5.3. KA pagal galimybes apibendrina savo patirtį, skelbia publikacijas, dalyvauja įvairaus lygio komunikaciniuose renginiuose – konferencijose, parodose, diskusijose, seminaruose, konkursuose.
2.5.4. KA pagal galimybes siekia teisingai ir efektyviai parodyti kraštovaizdžio architektų veiklos laimėjimus visuomenei.

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku