Lietuvoje pradėjome leisti naują profesijos žurnalą – „Kraštovaizdžio architektūra“

Lietuvoje pradėjome leisti naują profesijos žurnalą – „Kraštovaizdžio architektūra“

Sveikiname – Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga pradėjo leisti naują profesijos žurnalą Kraštovaizdžio architektūra (Lithuanian Journal of Landscape Architecture) Print ISSN 2783-6304 eISSN 2783-6312. Tai vienintelis periodinis kraštovaizdžio architektūros žurnalas Lietuvoje. Žurnalas išleistas popieriniu ir elektroninių formatais. Pirmajame numeryje žurnalo vyriausias redaktorius prof. Petras Grecevičius pažymi:

„Man teko didelė garbė kreiptis LKAS reikš­mingo įvykio – pirmojo mokslo žurnalo – pa­sirodymo viešojoje erdvėje proga. Tokio žurna­lo idėja kilo LKAS Valdybos narių diskusijose, o Lietuvos Kultūros taryba jai pritarė skirdama tikslines projekto lėšas. Žurnalo tikslas – skatinti konceptualų, mok­slinį ir taikomąjį kraštovaizdžio architektūros supratimą, siekiant priimti tvarius ir estetiškai vertingus kraštovaizdžio pokyčių sprendimus. Kraštovaizdžiai yra žmogaus suvokiami vaizdai su kintamais erdviniais ir laiko parametrais. Jie turi išraiškingų estetinių, natūralių ir kultūrin­ių savybių, kurias žmonės vertina įvairiais bū­dais, todėl jaučia paskatą imtis veiksmų, dėl kurių keičiasi kraštovaizdžio kokybė. Urban­istiniai kraštovaizdžiai tampa ekologiškai bei kultūriškai jautresni pokyčiams konkrečios vietos bei regioniniu mastu. Kraštovaizdžiui su­prasti ir socialinėms bei ekologinėms verty­bėms suderinti reikalingi gana plataus spektro moksliniai būklės ir kaitos tyrimai, perspek­tyvinės raidos prognozės, kad būtų užtikrintas kraštovaizdžio tvarumas. Žurnalas remiasi prie­laida, kad kraštovaizdžio architektūros mokslas, susijęs su gamtos mokslais, menais, urbanisti­ka, architektūra, planavimu ir dizainu, gali su­teikti abipusiai palankių rezultatų žmonėms ir juos supančiai aplinkai.“

Pirmajame numeryje publikuojami penki mokslo straipsniai, vienas profesinis apžvalgos straipsnis, keletas pastarojo meto aktualijų. Žurnalo redakcinė kolegija formuos nuolatinį tyrimų, praktikos ir aktualijų diskusijų erdvę, atvirą kraštovaizdžio architektams ir gretimų disciplinų specialistams. Žurnalo maketą parengė dizaineris Matas Grecevičius, kalbą redagavo Rima Mackevičienė, 150 egz. tiražą spausdino UAB Sirma spaustuvė Kaune. Bus leidžiami du žurnalo numeriai per metus, kviečiame teikti straipsnius, reikalavimai žurnalo nurodyti 97 p. LKAS nariai gali gauti žurnalo egzempliorių pranešę sąjungos administratorei tel. +370 652 81174. Elektroninį leidinį skaitykite čia: https://www.researchgate.net/publication/357689532_2022-Nr1_Krastovaizdzio_Architektura

Gintaras Stauskis
2021-1-20

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku