Kvietimas teikti straipsnių santraukas antrajam žurnalo numeriui

Kvietimas teikti straipsnių santraukas antrajam žurnalo numeriui

Įsibėgėjus XXI amžiui stiprėja poreikis mokslo tyrimais ir kritiniu profesinės veiklos vertinimu pagrįstiems mūsų aplinkos formavimo sprendimams. Nežiūrint daugybės kliūčių darnaus vystymosi kelyje labai išaugo aukštos meninės kokybės ir socialinės vertės kraštovaizdžio architektūros sprendimų poreikis. Svarstant projektus ir juos įgyvendinant vis garsiau girdimas visų suinteresuotų šalių balsas. LKAS Valdyba nutarė realizuoti seniai brandintą planą konsoliduoti mūsų autorių publikacijas ir pradėti leisti recenzuojamų mokslo tyrimų ir praktikos straipsnių žurnalą, kuris atvertų didesnes galimybes LKAS nariams ir kitiems patyrusiems ir jauniesiems autoriams skelbti ir skleisti naujausias originalias kitur nepublikuotas kraštovaizdžio architektūros mokslo ir praktikos idėjas. Žurnalo redkolegijoje pavyko suburti Lietuvoje ir pasaulyje žinomus kraštovaizdžio architektūros mokslininkus. 2021 metų pabaigoje spaudai įteiktas 100 puslapių apimties pirmasis žurnalo numeris. Tikimės, kad 2022 metais pavyks išleisti du žurnalus.

Žurnalo tikslas – skatinti konceptualų, mokslinį ir taikomąjį kraštovaizdžio architektūros supratimą, siekiant priimti tvarius ir estetiškai vertingus kraštovaizdžio pokyčių sprendimus. Kraštovaizdžiai yra matomos ir integracinės socialinės-ekologinės sistemos su kintamais erdviniais ir laiko parametrais. Jie turi išraiškingas estetines, natūralias ir kultūrines savybes, kurias žmonės suvokia ir vertina įvairiais būdais, ir skatinami imtis veiksmų, dėl kurių keičiasi kraštovaizdžio kokybė. Urbanistiniai kraštovaizdžiai vis labiau ekologiškai bei kultūriškai jautrūs pokyčiams konkrečios vietos bei regioniniu mastu. Kraštovaizdžiui suprasti ir socialinėms bei ekologinėms vertybėms suderinti reikalingi pakankamai plataus spektro moksliniai būklės bei kaitos tyrimai, realizacijų kritinė analizė ir perspektyvinės raidos prognozės, kad būtų užtikrintas kraštovaizdžio tvarumas. Žurnalas remiasi prielaida, kad kraštovaizdžio architektūros kaip mokslas ir taikomasis menas, susijęs su gamtos mokslais, menais, urbanistika, architektūra, planavimu ir dizainu, gali ir turi suteikti abipusiai palankių rezultatų žmonėms ir juos supančiai aplinkai.

Periodiškumas. Žurnalas leidžiamas dukart metuose.

Pagrindinė antrojo numerio tematika:

Laukiame straipsnių, kurie nagrinėja bendrąsias kraštovaizdžio architektūros problemas Lietuvoje ir jas vertina platesniame kontekste, plėtoja tarpdalykinį požiūrį į kraštovaizdžio raidą, gilinasi į krašto kultūrinio tapatumo problemą, žvelgia į tvarią kraštovaizdžio architektūros raidą pastarųjų iššūkių kontekste.

Kalba. Pagrindinė mokslinių straipsnių kalba lietuvių. Pridedama 1-2 puslapių santrauka anglų kalba. Priimami mokslo straipsniai anglų, vokiečių, prancūzų kalbomis, tuo atveju parengiama 1-2 puslapių santrauka lietuvių kalba.

Straipsnių antrajam žurnalo numeriui pateikimo ir recenzavimo tvarka

  1. Potencialūs autoriai iki 2022 m. vasario 16 d. pateikia planuojamo publikuoti straipsnio pavadinimą ir 500-700 spaudos ženklų santrauką.  
  2. Redakcinė kolegija informuoja autorių apie priimtą sprendimą iki 2022 m. vasario 26 d.
  3. Autoriai straipsnius pateikia iki 2022 m. gegužės 7 d.
  4. Recenzijos parengiamos iki 2022 m. gegužės 31 d.
  5. Straipsnio taisymas pagal recenzentų pastabas – iki 2022 m. birželio 10 d. Esant poreikiui vykdomas pakartotinis recenzavimas.

Straipsnių autorius maloniai prašome pateikti užpildytą anketą žurnalo „Kraštovaizdžio architektūra“ redakcijai iki vasario 16 dienos adresu: petras.grecevicius@gmail.com

Anketą galite rasti: https://bit.ly/3qzFGrr

Žurnalo redakcinės kolegijos vardu
Vyriausias  redaktorius prof. dr. Petras Grecevičius

Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku