In memoriam: Konstantinas Jakovlevas-Mateckis (1929–2021)

In memoriam: Konstantinas Jakovlevas-Mateckis (1929–2021)

Įpusėjęs 93-čius gyvenimo metus 2021 m. lapkričio 12 d. mirė architektūros ir kraštovaizdžio architektūros profesorius emeritas habil. dr. Konstantinas Jakovlevas-Mateckis.

Bendražygiai prisimena, kad 90-ąjį gimtadienį ir 65 metų profesinės veiklos sukaktį architektūros ir kraštovaizdžio architektūros profesorius habil. dr. Konstantinas Jakovlevas-Mateckis pasitiko kaip aktyvus Vilniaus Gedimino technikos universiteto (Vilnius Tech) profesorius emeritas, parašytų ir publikuotų darbų lentyną papildęs dar keliomis publikacijomis Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos (LKAS) ir Klaipėdos valstybinės kolegijos mokslo darbų leidiniuose. Jubiliejaus proga bendradarbiai, mokiniai ir kolegos pasidžiaugė jo projektais ir akademiniais darbais.

Anksčiau išleista Profesoriaus biografinė ir bibliografinė rodyklė (VGTU leidykla „Technika“, 2014) publikavo išsamų ir informatyvų prof. K. Jakovlevo-Mateckio gyvenimo ir veiklos aprašymą, pateikė daug iliustracijų ir 838 bibliografinius įrašus. Į rodyklę įtrauktos profesoriaus K. Jakovlevo-Mateckio knygos, monografijos, straipsniai, redaguoti darbai, konferencijų pranešimai, aprašyta projektinė ir mokslinė veikla, dalyvavimas konkursuose, parodose, suteikti apdovanojimai ir garbės vardai. Glaustą gyvenimo, pašvęsto architektūros, kraštovaizdžio architektūros ir architektūrinės aplinkos dizaino mokslui ir kūrybai, apžvalgą  leidinyje  Kraštovaizdžio architektūra Baltijos šalyse – šimtmečio retrospektyva ir ateities perspektyvos (LKAS, 2018) pateikė profesoriaus bendražygiai prof. dr. Marija Burinskienė ir prof. dr. Gintaras Stauskis.

K. Jakovlevas-Mateckis gimė 1929 m. kovo 6 d. Kaune, kilmingoje inteligentų šeimoje. 1954 m. jis baigė Kauno politechnikos institutą (dabar Kauno technologijos universitetas), 1954–1960 m. dirbo Vilniaus statybos technikume, 1960–1964 m. – Staklių ir įrankių pramonės gamyklų projektavimo instituto Vilniaus filiale, 1964–1968 m. – Lietuvos statybos ir architektūros mokslinio tyrimo institute, 1968–1986 m. – Sąjunginio techninės estetikos mokslinio tyrimo instituto Vilniaus filiale. Šiose darbovietėse jis atsiskleidė kaip gabus organizatorius ir inovacijų metodologijų kūrėjas.

Prof. habil. dr. Konstantinas Jakovlevas-Mateckis yra savitos pramonės kraštovaizdžio architektūros ir gamybinės aplinkos dizaino mokyklos pradininkas, jos teorinių pagrindų kūrėjas, stambių pramonės objektų aplinkos tvarkymo projektų autorius. Jis moksliniuose ir kūrybiniuose darbuose suformavo naują žmogų supančios aplinkos kūrimo ir jos įprasminimo panaudojant želdinius teoriją ir praktiką, išleido keletą reikšmingų monografijų apie pramonės įmonių teritorijų želdinimą. Plačiau apie Techninės estetikos MTI Vilniaus filialo veiklą ir jo indėlį į Lietuvos kraštovaizdžio architektūrą profesorius emeritas papasakojo 2018 m. publikacijoje leidinyje  Kraštovaizdžio architektūra Baltijos šalyse – šimtmečio retrospektyva ir ateities perspektyvos (LKAS, 2018).

1976 m. Konstantinas Jakovlevas-Mateckis buvo pakviestas dirbti į tuometį Vilniaus inžinerinį statybos institutą (dabar Vilnius Tech) Miestų statybos katedrą, kur ėmė dėstyti tuo metu naują ir pažangią discipliną – miesto aplinkos estetiką. 1986 m. jis buvo išrinktas Architektūros katedros profesoriumi, o 1987 m. – Architektūros fakulteto dekanu ir dirbo juo iki 1990 m. pabaigos. Per tuos metus profesorius dekanas parengė ir išleido net tris monografijas rusų kalba: „Kompleksinis pramonės teritorijų sutvarkymas“ (Kijevas, 1989 m.), „Trumpas architekto žinynas: kraštovaizdžio architektūra (Kijevas, 1990; su bendraautoriais), „Gamybinės aplinkos dizainas“ (Maskva, 1990; su bendraautoriais) ir daug mokslinių straipsnių.  

Vėlesni jo darbai Miestų statybos katedroje pasižymi monumentalumu – profesorius yra 2003 ir 2011 m. katedroje parengto vadovėlio Miestotvarka vienas iš organizatorių ir autorių; trijų tomų monografijos Miesto kraštovaizdžio architektūra (2003–2013) autorius. Už šiuos darbus jis pelnė įvairių konkursų (2002, 2005, 2011 ir 2012 m.) premijų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro padėką, o Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga 2005 m. apdovanojo profesorių Konstantiną Jakovlevą-Mateckį garbės žymeniu „Už nuopelnus Lietuvos kraštovaizdžio architektūrai“. 

Profesorius vertino kolegišką tarpdalykinį bendradarbiavimą, rūpinosi kraštovaizdžio architektūros ir urbanistikos sprendinių sinergija, nuoširdžiai palaikė kultūrines ir menines iniciatyvas, mokslinių tyrimų idėjas, domėjosi tyrimų, intelektinės ir projektinės veiklos rezultatais. Su juo bendrauti buvo įdomu, prakilnu, tarsi apsupdavo intelektualia aura. Tokie Profesoriaus velionio bruožai ir liks daugelio kolegų atmintyje. Jo gyvenimas buvo didelis ir reikšmingas indėlis į Lietuvos mokslą, švietimą, kultūrą ir meną.

LKAS valdyba ir kolegos reiškia gilią užuojautą velionio žmonai Dalilai, dukrai Vilijai ir kitiems artimiesiems. Liūdime ir atsimename kartu su jumis.

Atsisveikinkime su velioniu lapkričio 18 d. ketvirtadienį 11 – 13 val. Vilniaus laidojimo rūmų 1 salėje Olandų g. 22 Vilniuje. Laidotuvės vyks Kairėnų kapinėse.  

LKAS valdyba, Vilnius 2021-11-13

Konstantino Jakovlevo-Mateckio su bendraautoriais rengtų pramonės įmonių aplinkos tvarkymo projektų medžiaga (iš 2018 m. publikacijos).
Tinklalapio veikimui palaikyti naudojami būtiniausi slapukai (angl. cookies), dar kitaip vadinami funkciniais slapukais.
Sutinku