LKAS žymuo

2004 m. sausio 7 d. LKAS įsteigė žymenį „Už nuopelnus Lietuvos kraštovaizdžio architektūrai", kuriuo gali būti apdovanoti visi, turintys didelių nuopelnų Lietuvos kraštovaizdžio architektūrai. Žymeniu apdovanoti:
2005 m. Alfonsas Kiškis (po mirties; 1910–1994)
              Konstantinas Jakovlevas-Mateckis
              Vladas Stauskas (1932–2014)
2009 m. Regimantas Pilkauskas  
              Dainora Juchnevičiūtė Vaivadienė
2010 m. Irena Marija Daujotaitė
2012 m. Liucijus Dringelis
2013 m. Jūratė Paragytė
2015 m. Petras Grecevičius

2019 m. Alvydas Mituzas

 

Žymenį sukūrė skulptorius Gediminas Karalius
 
 
Apdovanojimo LKAS žymeniu „Už nuopelnus Lietuvos kraštovaizdžio architektūrai“ nuostatai
 
1.     Žymeniu „Už nuopelnus Lietuvos kraštovaizdžio architektūrai“ gali būti apdovanoti visi turintys didelių nuopelnų Lietuvos kraštovaizdžio architektūrai: LKAS nariai ir ne nariai, Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių piliečiai, gyvi ir po mirties.
2.     Nuopelnais Lietuvos kraštovaizdžio architektūrai laikomi brandūs kūrybos darbai (realizuoti ar likę projektuose), įvairūs raštai kraštovaizdžio architektūros tema, pedagoginė ir visuomeninė veikla, įvairi pagalba kraštovaizdžio architekto profesijos plėtotei.
3.     Apdovanojimo procedūra:
3.1.    LKAS narys, apdovanojimo iniciatorius, parengia rekomendacinį raštą, kur apibūdina rekomenduojamą apdovanoti asmenį ir išvardija svarbiausius jo nuopelnus Lietuvos kraštovaizdžio architektūrai. Rekomendacinį raštą pasirašo iniciatorius ir du jį palaikantys LKAS nariai. Raštas įteikiamas LKAS valdybai, kuri, savo ruožtu, parengia medžiagą visuotiniam slaptam LKAS narių balsavimui.
3.2.    Kiekvienas LKAS narys, paštu arba asmeniškai gavęs rekomendacinio rašto kopiją ir biuletenį su specialiu voku, užpildo biuletenį, užklijuoja voką ir grąžina jį LKAS valdybai nurodytu adresu. Kandidatas į apdovanojimą balsavime nedalyvauja.
3.3.    LKAS valdybos pirmininko patvirtinta balsų skaičiavimo komisija nustatytu laiku atplėšia vokus ir suskaičiuoja balsus. Apdovanojimas gali būti suteiktas, jeigu balsavime dalyvavo bent pusė balsavimo teisę turinčių LKAS narių ir pusė iš jų pasisakė „už“.
3.4.    Apdovanoti numatytas asmuo turi pareikšti nuomonę, ar sutinka priimti apdovanojimą. Jam sutikus, žymuo įteikiamas iškilmingoje LKAS sueigoje.
 
Nuostatai priimti 2004 m. sausio 7 d. LKAS sueigoje.
Regimantas Pilkauskas, LKAS valdybos pirmininkas
 
Nuostatų papildymas internetinio balsavimo procedūra
 
4.     LKAS internetinėje svetainėje įdiegus slapto balsavimo procedūrą LKAS nariai gali balsuoti internete:
4.1.    LKAS pirmininkas gauna iš programinės įrangos autoriaus šešiaženklius identifikacinius numerius ir juos paskirsto LKAS nariams. Gavęs numerį LKAS narys prisijungia prie sistemos – gauna „balsavimo biuletenį“ ir jį užpildo. Programinė įranga kiekvienam nariui (identifikaciniam numeriui) suteikia tik vieną balsą.
4.2.    Balsavimo rezultatai saugomi tarnybinės stoties duomenų bazėje. Pasibaigus balsavimui LKAS pirmininko patvirtinta balsų skaičiavimo komisija susisiekia su programinės įrangos autoriumi ir paskelbia balsavimo rezultatus.
4.3.    Programinė įranga užtikrina pakankamą slaptumo laipsnį (balsavimo rezultatai saugomi atsietai nuo identifikacinių numerių). Už balsavimo slaptumą atsako LKAS internetinės svetainės programinės įrangos autorius ir LKAS pirmininkas.
 
Papildyta LKAS valdybos nutarimu 2009 m. gegužės 17 d.
Alvydas Žickis, LKAS pirmininkas