Kraštovaizdžio architektūra

Plačiausiai kraštovaizdžio architektūros sąvoką ir sritį aptaria ir paaiškina anglakalbiai šaltiniai. Lietuvos teisės aktuose šios sąvokos apibrėžtis yra pateikiama Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526. Pagal šį teisės aktą, kraštovaizdžio architektūra yra „taikomoji mokslo ir meno disciplina, formuojanti žmogaus erdvinę aplinką: statinių ir jų kompleksų dermę su kraštovaizdžio gamtiniu pagrindu ar jo atskirais elementais“ (Aprašo 6 d.).

Mokslo publikacijose pateikiami ir kitokie apibrėžimai. Štai keletas jų:
kraštovaizdžio architektūra – taikomasis kraštovaizdžio erdvių formavimo menas, kuriantis žaliųjų ir urbanizuotų plotų kompozicinę struktūrą, pastatų bei statinių ir jų kompleksų dermę su kraštovaizdžio gamtiniu pagrindu ar jo atskirais elementais (P.Kavaliauskas, 2013);

kraštovaizdžio architektūra – savarankiška taikomoji [architektūros] mokslo ir meno šaka, kryptingai formuojanti socialiai pagristą, biologiškai visavertę, ekologiškai tvarią ir estetišką žmogaus erdvinę aplinką, užtikrinančią darnų sambūvį tarp gamtinių ir antropogeninių kraštovaizdžio komponentų (K. Jakovlevas-Mateckis, 2010).

Klaipėdos universitetas, pristatydamas kraštovaizdžio architekto specialybę ir mokymo programą, pateikia informaciją stojantiesiems „Noriu būti kraštovaizdžio architektu“. Joje rasite daug taiklių įžvalgų ir pastebėjimų: http://www.ku.lt/mf/struktura/katedros/architekturos-dizaino-ir-dailes-k...

Kituose informacijos šaltiniuose aptiksime skirtingų, kontraversiškų aiškinimų ir net prieštaravimų. Gausu jų ir internetinės enciklopedijos – wikipedijos puslapiuose. Tai ką britai ar kiti užsieniečiai vadina kraštovaizdžio architektūra (angl. landscape architecture; pranc. architecture du paysage; lenk. architektura krajobrazu; est. maastikuarhitektuur), Lietuvos anonimas pavadino dekoratyvine sodininkyste. Siūlome patiems pavartyti aprašymus skirtingomis kalbomis ir juos palyginti. Aprašymus rasite: <http://en.wikipedia.org/wiki/Landscape_architecture > <http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_du_paysage > <https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_krajobrazu >  <http://lt.wikipedia.org/wiki/Dekoratyvin%C4%97_sodininkyst%C4%97 >

 

Steponas Deveikis, 2015-02-05