Klaipėdos rajono savivaldybės administracija siūlo darbą apželdinimo specialistui

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija siūlo darbą apželdinimo specialistui

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Gargždų seniūnijos apželdinimo specialisto (dirbančio pagal darbo sutartį) pareigas.
Reikalavimai pretendentui:
1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį technologijų mokslo studijų srities kraštotvarkos krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 patvirtintomis Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kraštotvarką.
3. Turėti pažymėjimą, patvirtinantį ir suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.
4. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook) ir panašiomis programomis.
5. Išmanyti augalų biologines ir vystymosi veisles, savybes bei ypatybes, dekoratyvųjį auginimą, medžių ir krūmų rūšis, sėklas, sodmenų auginimo technologiją.
6. Išmanyti dekoratyvinių augalų asortimentą, specifiką, agrotechnikos ypatybes; įvairių mašinų, įrankių, dirvos kultivavimo ar kt. padargų veikimo principus; sanitarines apsaugos taisykles, pakavimo ir vežimo taisykles.
7. Išmanyti atliekamų darbų būdus ir jiems priskirto inventoriaus, įrankių ir mechanizmų technines charakteristikas, gamybinės ir sanitarijos higienos pagrindus.
Daugiau informacijos:  https://klaipedos-r.lt/…/Klaipedos-rajono-savivaldybes-ad…/1.

LKAS informacinė tarnyba, 2018-04-13; parengta pagal Klaipėdos rajono savivaldybės prašymą